Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (ΜΙΒ)

Επικοινωνία: +30 2310 891283/12
Home

  You are here

  • You are here:
  • Home > ΑΙΤΗΣΗ > Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

για Νέους Πτυχιούχους

 1. Έντυπη αίτηση.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Επίσημο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο. Μπορούν να υποβάλουν αίτηση και φοιτητές που κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους οφείλουν το πολύ μέχρι πέντε μαθήματα και την υποστήριξη της διπλωματικής τους εργασίας (όπου υπάρχει).
 5. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.
 6. Αποτελέσματα των εξετάσεων GMAT (χωρίς ελάχιστη βαθμολογία), εάν υπάρχουν. Το GMAT λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση αλλά δεν απαιτείται.
 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις (εάν υπάρχουν).
 8. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν).
 9. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο.

 

για Στελέχη Επιχειρήσεων

 1. Έντυπη αίτηση.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 3. Επίσημο αντίγραφο πτυχίου/διπλώματος.
 4. Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο.
 5. Δύο συστατικές επιστολές, από τις οποίες η μία τουλάχιστον να είναι από τον εργασιακό χώρο.
 6. Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει τουλάχιστον 24 μήνες επαγγελματική εμπειρία.
 7. Επιπρόσθετα προσόντα (2ο πτυχίο, ειδικά σεμινάρια, Η/Υ, μαθήματα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, δημοσιεύσεις, μελέτες, μεταπτυχιακό τίτλο, πτυχίο συμπληρωματικής εκπαίδευσης, βραβεία, συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια).
 8. Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο.