Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες (ΜΙΒ)

Επικοινωνία: +30 2310 891283/12
Home

    You are here

venetia's blog

Εκδήλωση ΕΕΔΕ

Δείτε την πρόσκληση και την αφίσα της εκδήλωσης.

More

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Οι συνεντεύξεις  των υποψηφίων του ΠΜΣ στις ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ για το Πρόγραμμα των Νέων Πτυχιούχων θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (3ος όροφος, κτίριο Θ΄).

More

Διαγωνισμός Business Talents και Ήμερες Καριέρας

Δείτε το σχετικό αρχείο.

More

Σύντομη Παρουσίαση του Μεταπτυχιακού στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Δείτε την παρουσίαση.

More

Έναρξη λειτουργίας του 2ου κύκλου του Προγράμματος για Νέους Πτυχιούχους, Φεβρουάριος 2016.

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 2ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες για Νέους Πτυχιούχους, το οποίο οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις «Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες» (Master in International Business – ΜΙΒ).

Στο Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες για Νέους Πτυχιούχους γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της ημεδαπής, καθώς και πτυχιούχοι ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής που το πτυχίο τους έχει αναγνωρισθεί από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), συναφούς γνωστικού αντικειμένου, και τέλος πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές που κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους οφείλουν το πολύ μέχρι πέντε (5) μαθήματα και την υποστήριξη της διπλωματικής τους εργασίας (όπου υπάρχει) για να αξιολογηθούν στη β΄ και γ΄ φάση. Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία αυτή θα πρέπει να καταθέσουν την τελική αναλυτική βαθμολογία τους όπου θα φαίνεται ότι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και απομένει μόνο η ορκωμοσία, μέχρι την έναρξη των μαθημάτων ή μέχρι εύλογο χρόνο που ορίζει η Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ πριν τη διαδικασία αξιολόγησης. Σημειώνεται ότι στη β΄ φάση αξιολόγησης ως βαθμός πτυχίου θα υπολογισθεί ο μερικός μέσος όρος της αναλυτικής βαθμολογίας ο οποίος δεν αλλάζει μετά από την κατάθεση της τελικής αναλυτικής βαθμολογίας.

Ο μέγιστος αριθμός φοιτητών που θα εισαχθούν στο 2ο κύκλο του ΠΜΣ που θα αρχίσει το Φεβρουάριο του 2016, θα είναι 60. Η αίτηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής, παρέχονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. έως την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016 τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.      Έντυπη αίτηση (λήψη από την ιστοσελίδα ή τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.). Η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται υπογεγραμμένη στη Γραμματεία μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

2.      Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

3.      Επίσημο αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος.

4.      Επικυρωμένο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας με ακριβή μέσο όρο.

5.      Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από Καθηγητές ή Λέκτορες. Τα έντυπα των συστατικών επιστολών παραλαμβάνονται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. ή από την ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ.

6.      Αποτελέσματα των εξετάσεων GMAT (Graduate Management Admission Test), εάν υπάρχουν. Το GMAT λαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση αλλά δεν απαιτείται. Τα αποτελέσματα θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. απευθείας από το GMAC. Ο κωδικός προγράμματος (GMAT Program Code) είναι RNW–9R–54.   

7.      Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (καλή γνώση) ή ανώτερο,  σύμφωνα  με  το  Συμβούλιο  της  Ευρώπης,  το  οποίο  γίνεται  αποδεκτό  από  τον  ΑΣΕΠ, όπως παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του http://www.asep.gr/portal-files/dynamic/c383530/fa.file/0/MERIKH_PAR_LANG_el_GR.doc. Για το TOEFL απαιτείται βαθμός τουλάχιστον 87 στο Internet-based test. Η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας αποδεικνύεται και με την κατάθεση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ), ή Πτυχίο Αγγλικής Φιλολογίας. Τα αποτελέσματα TOEFL θα πρέπει να αποσταλούν στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. απευθείας από το ETS. Τα αποτελέσματα TOEFL και IELTS κατοχυρώνονται για τέσσερα (4) χρόνια.

8.      Άλλα πτυχία ή μεταπτυχιακοί τίτλοι, άλλες ξένες γλώσσες, επιστημονικές δημοσιεύσεις και διακρίσεις, πιστοποιητικά προγραμμάτων εξειδίκευσης (εάν υπάρχουν).

9.      Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας (εάν υπάρχουν), η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά υποχρεωτικής ασφάλισης ή βεβαιώσεις του επίσημου (δημόσιου) φορέα ασφάλισης.

10.  Αποδεικτικό πληρωμής για τα τέλη εξέτασης του φακέλου του υποψηφίου 30€. Το χρηματικό ποσό κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό του Π.Μ.Σ στην Τράπεζα Πειραιώς αριθμ. λογαριασμού: 5202 075295 952, IBAN: GR37 0172 2020 0052 0207 5295 952, κωδικός έργου: 80962. Στο αποδεικτικό κατάθεσης, που υποβάλλεται με την αίτηση, είναι απαραίτητο να αναγράφεται το όνομα του υποψηφίου. Το παραπάνω ποσό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. 

 

Τα αποτελέσματα αποδεικτικού γνώσης αγγλικής γλώσσας και GMAT δύναται να προσκομιστούν μέχρι και δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα αξιολόγησης των υποψηφίων. Η ημερομηνία αξιολόγησης θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Υποτροφίες (100%, 50% ή 25% απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων) παρέχονται στο 10% του αριθμού των εγγραφέντων φοιτητών, με βάση τη σειρά κατάταξης κατά την αξιολόγηση. Εάν ο/η υποψήφιος/α εργάζεται, τα δίδακτρα μπορεί να χρηματοδοτηθούν από το 0,24% του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ), δηλαδή ολόκληρο ή μέρος του κόστους του προγράμματος επιστρέφεται στην επιχείρηση ή τον οργανισμό από την εργοδοτική εισφορά 0,24% του ΟΑΕΔ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κ. Βενετία Μπαρμποπούλου στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. (κτίριο Διοίκησης, Γραμματεία Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ημιώροφος, τηλ. 2310891212, e-mail mib@uom.edu.gr) στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατίας 156, 54636, Θεσσαλονίκη, στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://mib.ode.uom.gr/ και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.uom.gr. Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού στη Γραμματεία είναι  12.00 – 16.00.  

 

Ο Διευθυντής του  Π.Μ.Σ.

στις Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

 

Ιωάννης Αθ. Χατζηδημητρίου

Καθηγητής

 

 

More

Κατάλογος επιτυχόντων στο ΠΜΣ στις ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ για το Πρόγραμμα των Νέων Πτυχιούχων για το ακαδ. έτος 2015-16.

Το ΠΜΣ στις ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ για Νέους Πτυχιούχους καλωσορίζει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για το ακαδ. έτος 2015-16.

More

Κατάλογος επιτυχόντων στο ΠΜΣ στις ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ για το Πρόγραμμα των Στελεχών Επιχειρήσεων για το ακαδ. έτος 2015-16.

Το ΠΜΣ στις ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ για Στελέχη Επιχειρήσεων καλωσορίζει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές για το ακαδ. έτος 2015-16.

More

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων του ΠΜΣ στις ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ για το πρόγραμμα των Στελεχών Επιχειρήσεων, θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 05 Οκτωβρίου 2015 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (3ος όροφος, κτίριο Θ΄).

More

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων του ΠΜΣ στις ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ για το πρόγραμμα των Νέων Πτυχιούχων, θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (3ος όροφος, κτίριο Θ΄).

More

Εκδήλωση ΣΕΒΕ: Ανοικτό Ενημερωτικό Εργαστήριο στις 23/9/2015

Δείτε την ενδιαφέρουσα εκδήλωση του ΣΕΒΕ στο σύνδεσμο: http://www.seve.gr/default.aspx?lang=el-GR&loc=1&&page=591&eventid=270

More

Pages